Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria (WVNC)


De Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria (WVNC) is een werkgeversorganisatie die de belangen behartigt van alle particuliere crematoria in Nederland. De crematoria die eigendom zijn van gemeentes zijn niet aangesloten.
 
De voornaamste taak van WVNC bestaat uit het vertegenwoordigen van de werkgevers uit de Crematoriabranche bij het overleg met de werknemers aangaande de totstandkoming van de cao (Collectieve Arbeids Overeenkomst) binnen de Uitvaartbranche. Bij dit proces zijn namens de werkgevers uit de uitvaartbranche ook werkgeversorganisatie BGNU en Nardus betrokken. De werknemers worden vertegenwoordigd door FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie. Verder worden, tijdens onder andere ledenvergaderingen, onderwerpen besproken die voor de werkgevers aangesloten bij WVNC van belang zijn.
 

De WVNC vervult geen functie op het gebied van voorlichting in de richting van het publiek. Deze functie wordt vervuld door de LVC. De oprichting van de WVNC was een initiatief 'geboren' uit de LVC. De WVNC is aangesloten bij de werkgeversvereniging AWVN. De AWVN is met meer dan één miljoen werknemers één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.
 

CAO Uitvaartbranche aangepast

In de CAO Uitvaartbranche 2016-2018 zijn protocolafspraken gemaakt om te komen tot aangepaste CAO-artikelen over werkdruk in relatie tot roostering en met name beschikbaarheidsdiensten. Inmiddels hebben alle bij de CAO Uitvaartbranche betrokken werknemers- en werkgeverspartijen akkoord gegeven op bijgaand document en is er dus akkoord op wijziging van betreffende CAO- artikelen aangaande dit onderwerp.

 

In het kort komt het neer op de volgende wijzigingen ten aanzien van roostering en beschikbaarheidsdiensten (artikelen 3.3 en 3.4 CAO UVB):

 • Medewerker heeft recht op twee aaneengesloten dagen roostervrij per 7 dagen. In dat licht volgt Buitendienst de definitie ‘weekend’ van de Binnendienst: zaterdag/ zondag of zondag/maandag.
 • Verruiming aantal vrije dagen voor medewerker met parttime dienstverband kleiner dan 50%.
 • Instemming van werknemer op rusttijden.
 • Beperking van aantal uren beschikbaarheid op 12 uur per beschikbaarheidsdienst.
 • Verruiming van het aantal dagen dat men niet beschikbaar hoeft te zijn voor medewerkers met parttime dienstverband kleiner dan 50%.
 • Afwijking van bovenstaande is mogelijk op grond van afspraken met Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of individuele medewerker, waarbij afspraken met individuele werknemers schriftelijk vastgelegd dienen te worden. Deze individuele afspraak kan te allen tijde eenzijdig worden opgezegd door werknemer. 

 

Ingangsdatum en aanloopperiode:

 1. De cao tekst ten aanzien van dit onderwerp wordt per 1 januari 2017 aangepast.
 2. Er wordt een ‘aanloopperiode’ bij genoteerd van een jaar, waarin werkgevers worden gestimuleerd om de nieuwe regels toe te passen.
 3. Daarbij kunnen werkgevers die menen dat dit niet mogelijk is, bij hun branchevereniging gemotiveerd aangeven op welke punten en waarom dit niet mogelijk is.
 4. Medio 2017 komen partijen bij elkaar om de voortgang te evalueren.

 

Voor de volledige aangepaste CAO tekst klik hier.

 


CAO Uitvaartbranche 2016-2018
Nadat de vakorganisaties en werkgeversorganisaties eind maart 2016 tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen is hard gewerkt aan het definitief maken van de tekst voor de CAO Uitvaartbranche 2016-2018. 
 
Samenvatting
Het is een tweejarige CAO, die geldt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.
De volgende loonsverhogingen zijn afgesproken:
•    1,5% per 1 april 2016
•    1,5% per 1 januari 2017 
Daarnaast ontvangen werknemers een eenmalige uitkering ter hoogte van 0,25% in de maand april 2016.

 

Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid, het creëren van extra banen voor mensen met een beperking en een studie naar de gevolgen van het verkorten van de duur van de WW en WGA. Bovendien zal een werkgroep (met afgevaardigden van zowel vakbonden als werkgevers) in de loop van dit jaar met een advies komen betreffende vervolgafspraken over duurzame inzetbaarheid, werkdruk in relatie tot roostering en met name beschikbaarheidsdiensten, demotie en invulling van de wet flexibel werken.

 

CAO tekst
Klik hier voor de volledige tekst van de CAO Uitvaartbranche 2016-2018.

 


 

ARBO catalogus voor de Crematoria
 

STATUS: deze ARBO-catalogus is ter toetsing voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Hoofdstuk 1 is formeel goedgekeurd maar de overige hoofdstukken (nog) niet. Hierover is contact met de Arbeidsinspectie. Deze hoofdstukken kunnen door werkgevers in de branche wel als richtlijn worden toegepast, maar het “strenge toetsingsregime” blijft van  toepassing .

 

Klik hier voor de PDF van de ARBO catalogus.

 


Het Bestuur van de WVNC bestaat uit:
 
 • Henry Keizer (voorzitter)
 • Ton Broekhuis (secretaris)
 • Ewald van den Elshout (penningmeester)
 • Antoinette Spaan
 • Mariëlle van den Heuvel
 
Contactgevens:
 

Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria
T.a.v. Jeannet Tjeerdsma (ambtelijk secretaris)
Postbus 10118
1301 AC Almere
M: 06 - 44 05 22 27
E: jeannet.tjeerdsma@yarden.nl
 

U kunt hier de CAO downloaden.