Reactie LVC-bestuur op artikelen over crematorium in Neurenberg (Duitsland) en de Nederlandse situatie met betrekking tot (edel)metalen

Reactie van het LVC-bestuur op de artikelen in het NRC Handelsblad (10 en 12 januari 2009) over het crematorium in Neurenberg (Duitsland) en de Nederlandse situatie met betrekking tot (edel)metalen.

Inleiding
Afgelopen zaterdag is er in het NRC Handelsblad een uitgebreid artikel verschenen over het Crematorium Neurenberg (Duitsland). Voor het Landgericht staan, in hoger beroep, zes oud medewerkers terecht die ervan worden verdacht jarenlang in groepsverband goud te hebben gestolen uit asresten van het crematorium. Voor het Amtsgericht, waar de zaak in eerste instantie is behandeld, bleek dat de groep elke twee weken iemand met een zakje achtergebleven goud naar een plaatselijke juwelier stuurden, die daar dan duizenden euro’s voor betaalde.
Elke twee weken zou er goud bij elkaar zijn gezeefd, dat tegen een prijs van 3,80 tot 5,50 euro per gram te gelde werd gemaakt. Deze opbrengst werd door de crematoriummedewerkers verdeeld.
De precieze omvang zal wel altijd onbekend blijven, de Duitse justitie gaat slechts vijf jaar terug, maar in de laatste vijf jaar moet de – eveneens verdachte – juwelier de groep ten minste 130.000 Euro hebben uitbetaald. Een van de verdachten heeft al toegegeven zeker tien jaar lang aan de lucratieve goudhandel mee te hebben gedaan. In dit stuk meldt de journalist dat er “gemiddeld 80 Euro goud” per overledene moet achterblijven.

Gisteren werd er, door het NRC Handelsblad, opnieuw aandacht aan deze kwestie besteed. Deze keer werd in het artikel een vergelijking met de situatie in Nederland gemaakt.
De directeur van de Begraafplaats Neurenberg laat weten dat er jaarlijks ongeveer 250.000,- Euro bij de gemeente binnenkomt, als opbrengst van het achtergebleven goud en andere metalen. Dit bedrag vloeit volledig in de gemeentelijke begroting en wordt gebruikt om verbeteringen aan te brengen op de gemeentelijke begraafplaats. In dit stuk wordt, in tegenstelling tot het eerste stuk, gesproken over een gemiddelde opbrengst van 50 Euro per overledene.

Op basis van de uit Neurenberg afkomstige informatie berekent de journalist dat er in Nederland meer dan 40 miljoen Euro aan inkomsten uit de goudresten “verdwenen” moet zijn.

Feiten
• In Nederland dragen de crematoria zorg voor het verzamelen van eventueel in de as achter gebleven (edel) metalen. Hiervoor bestaan protocollen met betrekking tot de werkwijze, procedure en afhandeling. De leidinggevende ter plaatse draagt zorg voor de juiste uitvoering daarvan.

• Daartoe aangewezen en daarin gespecialiseerde bedrijven dragen zorg voor het regelmatig ophalen van hetgeen wordt verzameld. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor het scheiden van de verschillende componenten, al dan niet door andere recycling specialisten. Zij storten de uiteindelijke opbrengst, onder het overleggen van een specificatie, in het Dr. C.J. Vaillant Fonds.

• De lopende begroting van de Landelijke Vereniging van Crematoria en de gelden van het Dr. C.J. Vaillant Fonds worden geheel gescheiden gehouden. LVC berekent geen kosten door aan het Fonds.

• In de jaren 1996 t/m 2008 is een bedrag van 1.566.851,35 Euro bijeengebracht. In die zelfde periode werd een bedrag van 1.054.808,13 Euro aan de verschillende goede doelen uitgekeerd. Voor het jaar 2009 en verder staat op dit moment derhalve 512.043,22 Euro voor ondersteuning aan goede doelen ter beschikking. Op basis van de reeds lopende aanvragen volgt in het eerste kwartaal van dit jaar besluitvorming over de te ondersteunen doelen.

• Uitkeringen geschieden onder vastgestelde criteria. Tijdens iedere algemene ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd en informatie gegeven, over de ondersteunde goede doelen. Van alle, over de verschillende jaren, ontvangen en uitgekeerde gelden wordt een register bijgehouden.

Standpunten
Het LVC bestuur stelt grote vraagtekens bij de juistheid van de door het crematorium in Neurenberg verstrekte gegevens. Het bestuur zal schriftelijk bij de betreffende directeur,met een afschrift naar de Oberbürgermeister van de stad Neurenberg, vragen om verdere toelichting en onderbouwing van de gepresenteerde feiten.

• Het LVC bestuur zal daarnaast aan de Secretaris-generaal van het Bundesverband Deutsche Bestatter vragen of er meer informatie beschikbaar is van andere crematoria in Duitsland.

• Het LVC bestuur is van mening dat gelden, verkregen uit hetgeen aan materiaal overblijftin de as na de crematie, nimmer aangewend mogen worden voor de lopende begroting van het betreffende crematorium, of anderszins door de eigenaar gebruikt mogen worden voor zaken die de normale bedrijfsvoering betreffen.

• Het LVC bestuur zal zich buigen over de verschillende berekeningen en dienaangaande overleg voeren met de bij de verwerking van de metalen betrokken organisaties. Tevens zal het bestuur zich laten informeren over de bijzondere “zeven en asmolens” welke, volgens het artikel, in Neurenberg in gebruik zijn genomen.

• Het LVC bestuur erkent dat het voor slecht willende personen altijd mogelijk blijft om te kwader trouw te handelen. Het is aan de werkgever alles te doen wat mogelijk is om dergelijk handelen tegen te gaan. Het bestuur ziet echter ook een grote positieve betrokkenheid bij de medewerkers in de crematoria, juist daar waar het de doelstellingen van het Dr. C.J. Vaillant Fonds betreft.